Bote, 13. 11. 2015
Bote, 13. 11. 2015

Kabi der RV Lauf u. Umgebung

beim Auflass.